در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مذاکره را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مذاکره را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مذاکره را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مذاکره را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مذاکره را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب