در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا زبان اردو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان اردو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اردو را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اردو را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اردو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب