در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مشاوره حقوقی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مشاوره حقوقی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مشاوره حقوقی را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مشاوره حقوقی را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مشاوره حقوقی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب