در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مشاوره حقوقی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مشاوره حقوقی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مشاوره حقوقی را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مشاوره حقوقی را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مشاوره حقوقی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب