در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا بورس اوراق بهادار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بورس اوراق بهادار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بورس اوراق بهادار را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بورس اوراق بهادار را بصورت متوسط و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بورس اوراق بهادار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب