در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا الکترونیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که الکترونیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند الکترونیک را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند الکترونیک را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند الکترونیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
کاربران منتخب