در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برنامه نویسی وب را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برنامه نویسی وب را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه نویسی وب را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه نویسی وب را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه نویسی وب را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۶%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب