در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت داخلی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت داخلی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت داخلی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت داخلی را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت داخلی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب