در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا فن بیان را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فن بیان را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند فن بیان را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند فن بیان را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند فن بیان را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۷%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب