در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تدریس ریاضیات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس ریاضیات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تدریس ریاضیات را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تدریس ریاضیات را بصورت متوسط و حدود ۵۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تدریس ریاضیات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۶%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب