دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

Shiraz University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از فارس، 15 درصد از تهران، 6 درصد از اصفهان، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از بوشهر، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۳۸%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۶%
۹۶ %
کاربران منتخب