دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

Shiraz University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از فارس، 15 درصد از تهران، 6 درصد از اصفهان، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از خوزستان، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰۰ نفر
۴۶%
۴۶%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی آب
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۹۵%
۹۵ %