در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا متره و برآورد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که متره و برآورد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند متره و برآورد را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند متره و برآورد را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند متره و برآورد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب